Center for
Sær­foran­staltninger

Center for særforanstaltninger

Vi yder specialpædagogisk support i jeres praksis. Har I en borger i mistrivsel der optræder med problemskabende adfærd? Er I udfordret på at håndtere opgaven i praksis?

I Trancit har vi sammensat et hold af specialiserede fagprofessionelle, der alle brænder for at arbejde vidensbaseret, udviklingsorienteret og praksisnært med at yde specialpædagogisk rådgivning og praksissupport indenfor det sociale velfærdsområde. Vores fælles vifte af kompetencer og viden vil vi gerne bringe i spil til gavn for vores kommunale samarbejdspartnere.

Vi tror på, at alle mennesker som udgangspunkt gør deres bedste og at problemskabende adfærd er et udtryk for højt belastningsniveau hos den enkelte. Derfor må vi som fagprofessionelle tage ansvar for at afstemme og regulere den kommunikation, de rammer og den struktur vi møder borgeren med.

Med vores specialpædagogiske rådgivning og praksissupport kan vi tilbyde at bistå jer direkte med at få afdækket en konkret socialfaglig problemstilling for at finde frem til mulige handlinger, der kan forbedre borgers trivsel såvel som omgivelsernes tryghed og faglige forudsætninger for at lykkes. Vi kan derfor benyttes som en slags “udviklingspartnere” idet vi tilbyder at “gå med jer” i praksis.

Case

Borger X bor i et botilbud og har igennem en længere periode udvist tegn på mistrivsel. Eksempelvis har borgeren af flere omgange optrådt voldsomt truende og konfliktoptrappende overfor personale såvel som øvrige beboere. Det skaber utryghed i huset, og personalet oplever store udfordringer med at håndtere situationen i de nuværende rammer. Flere pårørende er bekymrede og kræver handling, fordi uroen afføder mistrivsel hos andre beboere samt hyppigere sygemeldinger blandt personalet. 

Trancit tilbyder:

 • Specialviden og rådgivning om varetagelse af særforanstaltninger
 • Ekstern observation og problemafdækning
 • Praksisnær kompetenceudvikling
 • Specialpædagogisk praksissupport
 • Personalemæssig sparring
 • Ledelsesmæssig sparring og support
 • Konfliktnedtrappende dialog samt pårørende samarbejde
 • Sagsoplysning, registrerings- og dokumentationspraksis
 • Analyse og evalueringsrapport med praksisanvisninger

Samarbejdet kan tage udgangspunkt i en eller flere borgere der aktuelt fremtræder i en tilstand af mistrivsel med problemskabende adfærd til følge. Hvis det er nødvendigt kan vi også foretage et sceneskift for borgeren og tilbyde en skræddersyet særforanstaltning i rogivende omgivelser.

Der kan være tale om:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvstimulerende og/eller seksualiserende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Kriminalitetstruende adfærd

Vi kan bistå i borgerens nuværende rammer, for at afdække om det er muligt at genoprette trivsel i disse, eller om der er behov for revisitering til anden kompenserende foranstaltning.

Der kan være tale om borgere som bor i:

 • I egen bolig
 • I midlertidigt eller længerevarende botilbud jf. 107/108
 • I almen bolig jf. almenbolig loven § 105 med socialpædagogisk støtte

Med afsæt i jeres problemstilling og den konkrete borgers individuelle situation, sammensætter vi i fællesskab den rette intervention.

Kontakt os

Eva Maria Darre
Faglig chef

Jes Dalsgaard
Daglig leder