Bolig og støtte til unge

Boligløsning og individuelt tilpasset støtte i forbindelse med en anbringelse på eget værelse eller i efterværn.

Målgruppen

Målgruppen for denne ydelse er unge i alderen 16-23 år, der har behov for en boligløsning og en fleksibel og skræddersyet støtteindsats efter SEL §52, stk. 3 eller §76.

Det kan dreje sig om unge under 18 år, der:

  • er anbragt og ikke profiterer af nuværende anbringelse på institution eller plejefamilie
  • ikke trives i forældrehjemmet og derfor vurderes at have behov for en anbringelse på eget værelse

Det kan også være unge over 18 år, som er bevilget efterværn og har behov for:

  • opretholdelse af anbringelse på eget værelse samt støtte
  • en fast kontaktperson og en bolig

Det kan også være unge, der har behov for en boligløsning og støtte af andre årsager.  

Støtten

Det overordnede mål med støtten til de unge er at forberede dem til voksenlivet og skabe en god overgang til en selvstændig tilværelse.

I forbindelse med overgangen til og i egen bolig leverer Trancits støtte- og kontaktpersoner en støtteindsats, som er:

Skræddersyet

Støtten tilpasses løbende den enkelte unges individuelle behov, i henhold til kommunens sociale handleplan jf. SEL § 141. Vi kobler den eller de støtte- og kontaktpersoner på indsatsen, som fagligt, erfarings- og kemimæssigt matcher den unges behov bedst muligt. Da unge i målgruppen for denne ydelse befinder sig i overgangen til eget værelse eller bolig, vil der ofte være meget fokus på den praktiske og følelsesmæssige etablering af et hjem samt ADL-træning. Dog er det meget forskelligt, hvad den unge har behov for.
Kontakt os

Fleksibel

Vi lægger stor vægt på, at tilpasse vores indsats så den giver mening for de unge, vi arbejder med. Derfor har vi stor fleksibilitet i den praktiske tilrettelæggelse af vores tid sammen med den unge og timetallet skrues op og ned afhængigt af den unges behov. Der er mulighed for en akuttelefon, så både den unge og sagsbehandleren kan få fat på os døgnet rundt.
Kontakt os

Helheds­orienteret

Vi går ind i alle relevante aspekter af den unges liv. Vi støtter op om den unges liv og skaber sammenhæng mellem støtten og øvrige ydelser og aktiviteter, som den unge modtager eller deltager i. Vi samarbejder med relevante pårørende og den unges øvrige netværk med fokus på at styrke og fastholde dette. Det kan eksempelvis være skole, UU-vejledere eller sundhedspersonale. Det sikrer, at den unge oplever en helhed i den samlede indsats og styrker det fundament, hvorfra den unge bevæger sig ud i voksenlivet.
Kontakt os

Særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse

Vi støtter de unge i at fastholde en tilknytning til skole og uddannelse. Sideløbende og i tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende arbejder vi målrettet med, at den unge får et fritidsjob. Det gør vi, fordi vi oplever, at unge med et fritidsjob, bliver bedre i stand til at formulere en ønsket vej for dem selv og deres uddannelse.

Er der behov for støtte til hele familien?

Vi tilbyder også familiebehandling. Læs mere her.

Boligen

Som en del af vores støtteindsats hjælper vi med at finde en egnet bolig. Det gør vi via en systematisk og målrettet boligsøgningsprocedure samt vores voksende netværk af private udlejere og boligforeninger.

Vi vil altid først forsøge at finde en permanent bolig til den unge, men i akutte sager kan det blive nødvendigt med en midlertidig boligløsning. I så fald vil der altid være et indsatsmål omhandlende boligsøgning, så der hurtigst muligt etableres en boligløsning, hvor den unge kan opholde sig permanent. I nogle tilfælde vil den unge kunne overtage lejemålet af den midlertidige bolig.

I efterværnssager kan der opstå udfordringer i forhold til betaling af depositum, hæftelse for skader på boligen, opsigelsesfrist, flytning mv. Det har vi god erfaring med at finde de bedst mulige løsninger på, i samarbejde med den enkelte sagsbehandler.

Ud- og indflytning

Med udgangspunkt i den enkelte unges behov, støtter og guider Trancits kontaktpersoner borgeren igennem flytteprocessen. I tæt samarbejde med den unge kan vi, alt efter den unges behov, tilbyde støtte og/eller hjælp til:

  • ned- og udpakning af ejendele
  • bestilling af flyttebil og flyttemænd
  • adresseændring, ansøgning om boligstøtte, enkeltydelse til etablering osv.
  • anskaffelse af møbler og indretning af hjemmet (f.eks opsætning af lamper, ophæng af billeder, samling af møbler mv.)
  • indkøb af basisvarer og rengøringsmidler

Dokumentationen

I tæt dialog med kommunen og på baggrund af indsatsmålene tilpasses omfanget af støtten løbende, så prisen for indsatsen til enhver tid modsvarer behovet – hverken mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Sådan dokumenterer vi

God dokumentationspraksis understøtter kvaliteten i den socialpædagogiske indsats. Derfor er vi meget bevidste om hvad, hvorfor og hvordan vi dokumenterer. I vores målrettede og fagligt funderede dokumentation vil I derfor se en tydelig sammenhæng mellem indsatsen, aktiviteter og det der dokumenteres samt mellem aktiviteter og handleplanens mål og delmål.

Vi lægger stor vægt på, at vores dokumentation fremstår både overskuelig og gennemsigtig for både sagsbehandler og den unge. Vi underretter løbende myndighed om udvikling eller ændringer i forhold til støttebehov, så støtten kontinuerligt matcher den unges aktuelle behov.

Kontakt os

Helle Mortensen

Helle Mortensen
Områdeleder Jylland /Fyn​
helle.m@trancit.dk
25 94 85 44

Brian profilbillede

Brian Kanstrup
Områdeleder Sjælland
brian.k@trancit.dk
40 24 66 09

Trancit medarbejdere

Har den unge ikke behov for bolig?

Vi tilbyder også støtte efter SEL §52, stk. 3 eller §76 til unge, der ikke har behov for hjælp til at finde en bolig.