Undervisning, rådgivning og vidensvisitter

Trancit tilbyder vidensvisitter, rådgivning, undervisning og kurser inden for en række af de felter, som vi er specialiserede i. Vi kan altid kontaktes for sparring og strikker gerne den helt rigtige pakke sammen til jeres behov.

Vidensvisitter

Vi vil meget gerne dele ud vores store faglige viden og derfor tilbyder vi gratis vidensvisitter inden for vores ekspertiseområder. Vores vidensvisitter har cirka halvanden times varighed, og vi kommer forbi jer med faglig fokus på det område, som I ønsker viden og sparring om. Vi sammensætter et oplæg forud for mødet, som giver både inspiration og indblik.

Vidensvisit om særforanstaltninger

Trancit har specialiseret sig i at bistå kommuner i at varetage støtteindsatsen, for mennesker, som er kendetegnet ved at have en så problemskabende adfærd, at det ikke kan tilgodeses indenfor rammerne af mere ordinære tilbud. Vores viden på området deler vi gerne med landets myndighedsafdelinger, der i forvaltningspraksis skal sikre den rette støtte til målgruppen for særforanstaltninger.

Særforanstaltninger er ressourcekrævende og fagligt komplekse, hvorfor de fylder meget både hos myndighed, medarbejdere og i medierne generelt. Der er tale om borgere som er i mistrivsel og reagerer voldsomt eller grænseoverskridende i både ord og handlinger samt har behov for en intensiv hjælp og støtte med personalenormering på mindst 1:1. Ofte kræver støttebehovet høj grad af skærmning – både af hensyn til den enkelte selv, men også af hensyn til omgivelsernes tryghed.

På vores vidensvisit kommer vi ind på:

 • Hvad kendetegner målgruppen?
 • Hvad kendetegner praksisvirkeligheden?
 • Hvilke anbefalinger er der for god praksis på området?
 • Hvordan kan vi arbejde systematisk og procesorienteret med social inklusion?

Tag fat i os og book jeres vidensvisit om særforanstaltninger her

Eva Maria Darre
Faglig chef

Jes Dalsgaard
Daglig leder

Vidensvisit om Housing First-tilgangens tre specialiserede bostøttemetoder

Vi deler gerne vores viden om Housing First med landets myndighedsafdelinger, som skal visitere til §85a, og som skal sikre, at der er tale om en Housing First-indsats. Derfor tilbyder vi et gratis oplæg af cirka halvanden times varighed til inspiration og indblik.

Trancit har specialiseret sig i Housing First-tilgangen og ICM-metoden. Vi rådgiver, underviser og leverer også Housing First-indsatser med ICM-bostøtte til landets kommuner.

Der er evidens for, at Housing First-tilgangen virker. Vi ved, at 8-9 ud af 10 hjemløse borgere kan bo og fungere i egen bolig, hvis tilgangen og støttemetoderne følges som tiltænkt.

Til Housing First-tilgangen er der tilknyttet 3 specialiserede bostøttemetoder:

CTI – Critical Time Intervention

ICM – Individual Case Management

ACT – Assertive Community Treatment

Fælles for metoderne er, at de er manualbaserede og målgruppebestemte.

Tag fat i os og book jeres vidensvisit om Housing First her:

Iben G. Nielsen
Chefkonsulent

Anette Krarup
Konsulent/Underviser

Kurser

Trancit tilbyder løbende en række kurser om eksempelvis ICM, CTI og Housing First. Alle vores kurser offentliggøres løbende Komponent og kan også bookes derigennem.

Trancit holder blandt andet kursus i

ICM-metoden en af de mest udbredte metoder inden for Housing First-tilgangen. Det er en intensiv og fleksibel støttemetode baseret på recovery-orientering og en empowerment-fokuseret tilgang. Metoden er evidensbaseret og afprøvet i kontrolforsøg i flere lande omring os.

Konklusionen er klar: borgere der befinder sig i hjemløshed eller er i risiko herfor, har markant større chance for at få en bolig og fastholde denne, hvis de tilbydes en ICM-indsats. Denne faktor er med til at understrege relevansen netop i disse år, hvor der ændres i lovgivning og regler på området, bl.a. i forhold til mindre refusion til kommunen ved benyttelse af forsorgshjem.

Netop fordi ICM er en evidensbaseret metode, stiller det krav til ICM-medarbejderens kompetencer og indgående kendskab til metodens kerneelementer (de virksomme elementer).

Vi tilbyder dette kurser i ICM, til jer der har behov for at blive indført grundigt i metodens rammer og kernelementer. Efter du har deltaget på kurset, vil du have indgående forståelse for, hvad det kræver at praktisere ICM-metoden, du vil kunne gå i gang, og du vil bl.a. have opnået viden om:

 • ICM’s forankring i Housing First-tilgangens principper og værdigrundlag
 • ICM-målgruppen
 • Recovery-orienteret og empowerment-fokuseret tilgang
 • ICM-metodens kerneelementer og fokusområder
 • ICM-medarbejderens roller og fokus
 • Netværksbaseret tilgang og netværksskabende redskaber
 • Indføring i manualbaseret og evidensbaseret praksis, med blik for individuelle og kontekstuelle hensyn
 • Indhold

Gennem en grundig indføring i ICM metodens grundlag vil vi arbejde med, hvordan ICM kan omsættes i jeres praksis og indsats. Vi udfolder metodens værdigrundlag og tilgang, afprøver og forholder os til ressourcefokuseret praksis samt afprøvelse af netværksbaserede redskaber. Alt sammen for at sikre deltagernes mulighed for at overføre ny viden til egen praksis i samarbejde med borgerne.

På kurset veksles der mellem oplæg, individuel refleksion, gruppe- og plenumdrøftelser samt praksisøvelser.

Undervisere:

Eva Maria Darre er faglig chef i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med socialfaglig kvalitetssikring, udvikling og kompetenceløft af udsatte- og socialområdet. Hun er uddannet socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi, og trækker på erfaring som henholdsvis rådgiver, konsulent og underviser indenfor området, hvor hun bl.a. beskæftiger sig indgående med Housing First-tilgangen samt rammemetoderne CTI og ICM.

Iben Nielsen er Chefkonsulent i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med udvikling af hjemløseprojekter ud fra Housing First-tilgangen og rammemetoderne CTI, ICM og ACT. Iben er uddannet socialformidler og trækker på mere end 25 års kommunal erfaring indenfor familie-, udsatte- og beskæftigelsesområdet. Iben har udarbejdet og implementeret flere sociale projekter, hvor hun ud fra en recovery-orienteret tilgang har afsøgt mulighederne for rette støtte samt inklusion af udsatte ledige.

Anette Krarup er konsulent og underviser for Trancit og beskæftiger sig med Housing First og de evidens baserede støttemetoder CTI, ICM og ACT. Hun er uddannet NLP Psykoterapeut, Proceskonsulent, Mindfulness Instruktør og certificeret Coach og trækker på en stor erfaring som henholdsvis underviser, rådgiver og konsulent indenfor beskæftigelsesområdet samt forløb for sygemeldte borgere. Anette mener, at alle mennesker kan flyttes med den rette hjælp!

For mere viden om de kurser, som Trancit udbyder, kontakt:

Eva Maria Darre
Faglig chef

Iben G. Nielsen
Chefkonsulent

Fakta og fordomme om CTI

CTI er ved at vinde indpas i mange af landets kommuner, fordi CTI er evidensbaseret og omkostningseffektiv metode til at hjælpe udsatte borgere, når de befinder sig i en kritisk overgang. Men netop fordi CTI er evidensbaseret stiller den en række ufravigelige krav til CTI-medarbejderen og til organisationen. Disse krav – og deres betydning for både borgerne, medarbejderne og organisationen – stiller vi skarpt på i dette kursus.

Efter endt kursus vil du vide, hvad det kræver at arbejde indenfor rammerne af CTI, ved at have opnået viden om

 • baggrunden for CTI og erfaringerne med anvendelse af CTI-metoden både nationalt og internationalt
 • det faglige grundlag for CTI-metoden og ”housing-first”-princippet
 • målgruppen for CTI
 • kerneelementerne i CTI
 • CTI-medarbejderens roller og opgaver
 • hvordan CTI adskiller sig fra ”almindelige” støtteforløb; herunder hvordan et CTI-forløb er opbygget og kravene til en CTI-indsats
 • hvordan man kan arbejde netværksskabende – og hvorfor det er så vigtigt i CTI
 • hvordan man kan arbejde manual- og evidensbaseret og samtidig skabe rum for individuelle faglige vurderinger i forhold til den enkelte borger

Via en grundig gennemgang af CTI; det metodiske grundlag, manualen, de tre faser og kerneelementerne, arbejder vi med, hvordan CTI kan omsættes i praksis i deltagernes organisationer. Vi udfolder, hvordan der konkret kan arbejdes netværksorienteret og drøfter kravene til en recovery-orienteret indsats. Med udgangspunkt i en case demonstreres CTI i praksis.

På kurset veksles der mellem oplæg, individuel refleksion, gruppe- og plenumdiskussioner samt små praktiske øvelser/demonstrationer.

Undervisere/oplægsholder

Eva Maria Darre er faglig chef i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med socialfaglig kvalitetssikring, udvikling og kompetenceløft af udsatte- og socialområdet. Hun er uddannet socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi, og trækker på erfaring som henholdsvis rådgiver, konsulent og underviser indenfor området, hvor hun bl.a. beskæftiger sig indgående med Housing First-tilgangen samt rammemetoderne CTI og ICM.

Iben Nielsen er Chefkonsulent i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med udvikling af hjemløseprojekter ud fra Housing First-tilgangen og rammemetoderne CTI, ICM og ACT. Iben er uddannet socialformidler og trækker på mere end 25 års kommunal erfaring indenfor familie-, udsatte- og beskæftigelsesområdet. Iben har udarbejdet og implementeret flere sociale projekter, hvor hun ud fra en recovery-orienteret tilgang har afsøgt mulighederne for rette støtte samt inklusion af udsatte ledige.

Anette Krarup er konsulent og underviser for Trancit og beskæftiger sig med Housing First og de evidens baserede støttemetoder CTI, ICM og ACT. Hun er uddannet NLP Psykoterapeut, Proceskonsulent, Mindfulness Instruktør og certificeret Coach og trækker på en stor erfaring som henholdsvis underviser, rådgiver og konsulent indenfor beskæftigelsesområdet samt forløb for sygemeldte borgere. Anette mener, at alle mennesker kan flyttes med den rette hjælp!

For mere viden om de kurser, som Trancit udbyder, kontakt:

Eva Maria Darre
Faglig chef

Iben G. Nielsen
Chefkonsulent

Er I allerede gode i din kommune til at spotte de hjemløse og hjælpe dem hurtigt videre på en god måde?

Har I allerede implementeret Housing First som tilgang?

Har I styr på de økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning, der trådte i kraft i efteråret 2023?

Har I lavet en business case for Housing First?

Hvis svaret er ”nej” til bare et af spørgsmålene vil et kursus om Housing First være relevant for jer.

På kurset kan I møde eksperter i hjemløshed og Housing First fra forskellige perspektiver:

 • Kommunen, der allerede har implementeret Housing First, fortæller om hvad de har lært ved at starte på arbejdet med Housing First, og hvordan indsatsen fungerer i dag.
 • De faglige eksperter, der arbejder med og underviser i Housing First-metoder, vil præsentere nogle metodiske highlights, og hvad der er afgørende for at få succes med omstillingen.
 • Eksperten i sociale investeringer, der har regnet på kommunens økonomiske afkast ved at investere i Housing First, og som kan give eksempler på, hvordan en række kommuner allerede har indgået samarbejde med Den Sociale Investeringsfond.
 • Den tidligere hjemløse, der har oplevet hjemløshed på egen krop – og som holder et spejl op for kommunen i forhold til hvordan kommunes tilbud opleves for målgruppen.

For mere viden om de kurser, som Trancit udbyder, kontakt:

Eva Maria Darre
Faglig chef

Book vidensvisit

Book et gratis vidensvisit, hvor vi deler vores store faglige viden med jer. En vidensvisits varer cirka halvanden time, og vi tilpasser oplægget til jeres ønsker og behov.

Udfyld formularen og vi kontakter dig og aftaler tidspunkt.