Next step

─ en kriminalpræventiv indsats i overgangen fra ung til voksen

Med Trancits Next Step-indsats støttes kriminelle og kriminalitetstruede unge i overgangen fra ung til voksen. Den unge flyttes, fra eksempelvis institutionspladser, til en Trancit træningsbolig, så der sikres kontinuitet i den kriminalpræventive indsats, væsentlig udgiftsreduktion samt flow i kommunens borgersager.

Oversigt ─ Next Step-pakken:

– Hjemtagelse til egen bolig, og håndtering af alt det praktiske hermed.
– Et fritids- eller fuldtidsjob skræddersyet til den unge, i samarbejde med A2B.
– Én individuelt matchet mentor med kompetencer indenfor det kriminalpræventive felt
– Skræddersyede indsatser som tilpasses den unge, og sikrer en kontinuerlig proces.
– Fokus på inklusion, kompetenceudvikling og selvstændighed.
– Kortlægning af den unges risikofaktorer og ressourcer.

Bolig:

– Trancit fremskaffer en hensigtsmæssig træningsbolig til den unge ved behov.
– Indskrivning i en boligforening fra dag ét, så den unge hurtigst muligt finder egen bolig.
– Træningsboligen leveres fuldt møbleret, og Trancit står for alt det praktiske i forbindelse med flytningen.
– Alle udgifter til forsikringer, internet/tv er indeholdt i prisen.
– Udgifter til depositum samt husleje afholdes af Myndighed.

Uddannelse og job:

I Trancit er der skarpt fokus på den unges styrker og ressourcer. Den unges ønsker og muligheder for at starte i uddannelse eller uddannelsesrettet beskæftigelse afdækkes, og der arbejdes målrettet med den unges motivation og kompetencer. Dermed sikres fastholdelse i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet.

Et robust mentor-system:

– Alle mentorer arbejder i tværfaglige, faste teams, med supervision fra Naldalhus.
– Den unge tilknyttes én primær mentor, som står for den daglige kontakt.
– Mentoren arbejder ud fra konkrete tjeklister i forhold til alt det praktiske, såsom kontakt og opfølgning med relevante myndigheder, PBS-tilmeldinger,
Jobcentertilknytning, oprettelse af NemID, etc.

Forældresamarbejde og netværk:

– Trancit tilbyder forældre-samarbejde og familierådgivning på flere sprog.
– Der foretages ressourceafdækning samt mobilisering af den unges netværk.

Sundhedstjek:

– Ved opstart udføres altid sundhedstjek af den konkrete borger hos egen læge, således at alle helbredsmæssige forhold er afdækkede, herunder evt. misbrug.
– Sundhed og helbredsforhold dokumenteres løbende i Trancits dokumentationssystem, samt i status til myndighed.

Metoder og dokumentation:

Trancits kriminalpræventive mentorordning tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, hvor mentoren, i tæt opfølgning med den unge, familien og sagsbehandler sikrer, at indsatsen har til formål at understøtte overgangen til voksentilværelsen.
Trancits mentorer anvender b.la. redskabet YLS/CMI, med henblik på at afdække risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer samt ressourcer hos den unge. Ligeledes anvendes den dokumenterede metode Motiverende Interview (MI) til at styrke de unges indre motivation for forandring.
– Alle mål og delmål fastsættes ud fra SMART-modellen, så det sikres, at alle mål er realistiske og attraktive, og at alle måls succes kan måles og dokumenteres.
– Trancit benytter KOME-metoden til den daglige dokumentation, for at sikre, at dokumentationen er fyldestgørende, struktureret og dækkende for hvert enkelt
delmål.

Det gode samarbejde:

Der afleveres statusudtalelser som minimum hver tredje måned, og afholdes opfølgningsmøder med myndigheden efter behov.
– Alle mål og delmål fastlægges i et samarbejde mellem den unge, myndigheden og Trancit.
– Inden forløbets afslutning aftales det, hvorvidt borgeren, såfremt der fortsat er et støttebehov, skal overgå til ordinær støtte ved Trancit, eller om der kan
visiteres til anden/kommunal aktør.

Kontakt:

Leder for Trancits kriminalpræventive indsatser
Umair Ahmed
Tlf. 25 94 49 51
umair@trancit.dk