Hvad tilbyder vi ift. særforanstaltninger

Trancit varetager særforanstaltninger, hvor den rette støtte stilles til rådighed – og i de tilfælde hvor det giver mening også egen bolig.

Efter en dialog med myndighed forholder vi os til den enkelte sag. Vi udfører en sags- og risikoscreening, hvor vi foretager en faglig vurdering af, om vi er den rette leverandør til at varetage indsatsen.

Besidder vi ikke selv de fornødne ressourcer til at løfte opgaven fagligt fyldestgørende, stiller vi os til rådighed som sparringspartnere ift. at afdække behov og omfang af indsats. Herved opnår myndighed et godt afsæt for at finde det rette tilbud til borgeren.

Kan vi løfte opgaven, udfærdiger vi en procesplan for et indsatsforløb for den enkelte borger.

Vi arbejder med udgangspunkt i Socialstyrelsens anbefalinger for god praksis på området, hvilket betyder:

  • At vi arbejder faseinddelt, og afstemmer indsats med behov i de enkelte faser.
  • At vi har et udviklings- og rehabiliteringsperspektiv på indsatsen
  • At vi tilgår opgaven med et kontinuerligt fokus på borgerens mulighed for inklusion og adgang til fællesskab
  • At vi støtter borgeren i sin ret til selvbestemmelse og medborgerskab, herunder at træffe egne beslutninger, klare mest muligt selv, udvikle kompetencer og opnå egne erfaringer
  • At vi løbende vurderer, om borger vil kunne klare sig med en mindre indgribende støtte
  • At vi indgår i tæt samarbejde med myndighed samt behandlingsregi

En særforanstaltning kan variere i forløb og varighed, alt efter hvad der er behov for. Dog vil der være fællestræk i forløbene, som selve planlægningen og samarbejdet omkring indsatsen kan tage udgangspunkt i.

En særforanstaltning gennemløber typisk 6 faser, som hver især har et indholdsmæssigt fokus.

Ud fra en indledende problemafdækning udarbejder myndighed en §141 handleplan til borgeren samt en bestilling/projektplan hvori mål for indsatsen defineres.

Grundig dokumentering af indsats

En særforanstaltning er en både ressourcekrævende og omkostningstung indsats. Derfor har vi altid fokus på at sikre en grundig dokumentering af den leverede indsats, så myndighed løbende kan følge sammenhæng mellem behov, indsats og omkostninger i de enkelte faser.

Vi dokumenterer bl.a. ved brug af risikovurderinger, og vi udfærdiger løbende statusbeskrivelser med afsæt i den §141 handleplan, som myndighed har udarbejdet. Herudover forpligter vi os til at underrette myndighed ved det mindste tegn på positiv eller negativ udvikling hos borgeren, som kan have betydning for den bevilgede indsats.

Høj faglighed

Med udgangspunkt i den enkelte borger skræddersyr vi et projektorienteret forløb, og sammensætter det rette personale til opgaven. Fælles for vores medarbejdere er, at de alle har en fagprofessionel baggrund og erfaring med varetagelse af komplekse støtteopgaver.

Vi arbejder specialpædagogisk med at afdække og afprøve virkningsfulde metoder, der tager afsæt i den enkelte borgers behov. Grundlæggende arbejder vi ud fra et udviklings- og rehabiliteringsperspektiv. Vi er inspireret af Low Arousal-tilgangen samt Afstemt pædagogik, idet vi i indsatsen har fokus på at holde borgers stress og affekt på et niveau, der optimerer borgerens funktionsniveau.  

Målgruppe

Målgruppen inden for særforanstaltninger, som vi har erfaring med, og hvor vi kan løfte opgaven fagligt fyldestgørende er unge og voksne med problemskabende adfærd som følge af sociale og psykiske vanskeligheder.

Der er tale om mennesker, som har en problemskabende adfærd, der gør, at de ikke kan rummes i et mere ordinært tilbud. Der kan være tale om en adfærd, der er udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende. Det kan også handle om en misbrugsproblematik, der i kombination med et nedsat psykisk funktionsniveau kræver særlige rammer og indsats.