§85 Bostøtte

§85 Bostøtte

Trancit har stor erfaring med bostøtte-indsatser jf. Serviceloven § 85, særligt inden for det specialiserede område. Indsatsen med bostøtte kan være af både afklarende, fastholdende og vedvarende karakter, og den tilrettelægges i hver enkelt sag nøje ud fra myndighedens opsatte mål.

Formål – selvstændighed og livskvalitet
Formålet er at støtte borgerne i at opnå et så selvstændigt liv som muligt med så høj livskvalitet som muligt. Indsatsens sigte er, at borgeren kan bevare, forbedre
og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.

Bostøtten kan være i forhold til daglige udfordringer såsom at skabe netværk, at være i stand til at varetage opgaver i egen bolig, samt at få styr på økonomien. Det kan også være ledsagelse til lægebesøg, møder og samtaler.

Målgruppen har oftest følgende kendetegn:

 • Betydelig nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger oftest grundet en psykisk lidelse såsom ADHD, autisme, psykoselidelser, personlighedsforstyrrelser, suicidal adfærd, eller lign.
 • Udadreagerende og/eller kriminel adfærd
 • Komorbiditet af flere lidelser på samme tid (psykisk lidelse, rusmiddelproblematik, sociale problemer)
 • Hjemløse eller funktionelt hjemløse
 • Behov for indsatser på forskellige tider af døgnet (dag, aften, nat eller som døgn-delt)
 • Ønsket om at bo i egen bolig

Indsats rettet mod borgerens ressourcer
Ydelsen i tilbuddet bygger på et anerkendende menneskesyn, hvor borgeren ses med væsentlige ressourcer. Med afsæt i den enkelte borger og den professionelles viden og faglighed tilpasses støtten individuelt indenfor den af myndigheden udstukne ramme, så den retter sig mod borgerens ressourcer.

 • Indsatsen leveres på baggrund af borgerens individuelle behov og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau
 • Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i evidensbaserede metoder eksempelvis i form af social færdighedstræning, ADL træning, Dialektisk Adfærds
  Terapi (DAT) og Intensive Case Management (ICM)
 • Indsatsen kan i de fleste tilfælde starte 2 hverdage efter bestillingen fra
  myndigheden
 • Indsatsen kan tilrettelægges fra fem timer og opefter ugentligt
 • Indsatsen leveres døgnet rundt – 365 dage om året

Indsatsen kan eksempelvis have fokus på:

 • At støtte borgeren i at finde størst mulig livskvalitet
 • At støtte borgeren i at opbygge et socialt, familiært og/eller arbejdsmæssigt netværk
 • At støtte borgeren i daglige praktiske gøremål
 • At forebygge eller afkorte behovet for indlæggelse på psykiatrisk afdeling
 • At være et alternativ til indflytning på døgninstitution