Trancit-kollegier

Trancit-kollegier

Tilbud om helhedsorienteret løsning

Uledsagede mindreårige flygtninge er som målgruppe yderst kompleks og uhomogen. Målgruppen spænder fra unge med mange års skolegang, gode sprogkundskaber og uden mén af krig og flugt til unge med meget lidt skolegang og alvorlige psykiske belastninger fra krig og flugt. Fælles for dem alle er, at de netop er her uden forældre og familiært netværk.

Vi har i samarbejde med Center for integration (1) og A2B (2) udviklet en helhedsorienteret løsning, som helt overordnet fokuserer på:

  • Tryghed og psykosocial trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Botræning og selvstændighed

Målgruppe
Tilbuddet retter sig mod uledsagede mindreårige flygtninge, der kan profitere af et åbent pædagogisk miljø uden døgndækning. Det er en særlig gruppe af flygtninge, som på samme tid kan være både stærke og yderst sårbare. De fleste er flygtet fra krig, konflikter eller svær fattigdom. Nogle har mistet en eller begge af deres forældre og andre er i desperation sendt i forvejen af familien. Mange af de unge oplever et vist pres fra deres familie. Enten er der forventning om, at den unge hurtigt kan sende penge retur, eller der er en forventning om, at den unge hurtigt får sikret, at familien kan blive familiesammenført til Danmark.

Det skønnes at 30-50% af de flygtninge, som hvert år modtages i landets kommuner, lider af traumer efter oplevelser med krig og flugt. (3)

Vi ved, at mange af de unge har været vidner til krigshandlinger og livstruende vold i samfundet. Vi ved også, at mange af de unge har søvnproblemer og koncentrationsbesvær.

Kilder

  1.  http://www.centerforintegration.dk/
  2.  http://www.a2b.dk/ 
  3.  https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge/fakta-om-flygtninge-med-traumer

Tryghed og psykosocial trivsel

Når de unge får ophold, er det vigtigt med en målrettet og hurtig indsats for at skabe stabilitet og ro omkring deres liv. I den rigtige ramme kan vi sikre, at de unge opnår tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og at de er selvforsørgende ved endt integrationsperiode.

Den trygge ramme
De unge anbringes på eget værelse i vores kollegielignende opholdssted. Her bor de sammen med fire-fem andre uledsagede mindreårige og indgår således i et forpligtende fællesskab. Det forventes, at de unge tager ansvar for deres eget liv og for det fællesskab, som de er en del af.

Intentionen er, at denne ramme fortsat også vil opleves som den trygge base, når de unge flytter ud i egen bolig. Således sikrer vi, at overgangen til livet i egen bolig sker på en måde, hvor de unge fortsat føler en tilknytning til fællesskabet. Dette sikrer vi gennem fortsat deltagelse i pædagogiske aktiviteter, ligesom der altid vil være mulighed for at komme og få et måltid mad, få vasket en pose tøj eller blot komme forbi for at få en snak med de andre unge eller med personalet.

Det kollegielignende opholdssted vil have fast pædagogisk personale alle eftermiddage og aftener samt mulighed for kontakt 24/7. Der vil desuden være personale om morgenen for at sikre, at de unge kommer godt ud af døren til rette tid.

Der er ikke overnattende personale. Det kan dog forekomme, at der i perioder kan være behov herfor. Vi vægter uddannet personale, ligesom vi også gerne ser de unges modersmål repræsenteret i personalegruppen.

Sunde fritidsaktiviteter
Vi har stort fokus på, at de unge engagerer sig i meningsfulde og sunde fritidsaktiviteter og støtter dem heri. Om det er musik, boldspil eller skak er ikke så afgørende. Det vigtige er, at de unge oplever at være sammen med andre jævnaldrende, og at de selv finder det meningsfuldt.

Psykologisk screening og mulighed for terapi og søvnbehandling
Traumer er blot en del af det samlede billede. Langt de fleste flygtninge er i en eller anden grad præget af eksilstress og socioøkonomisk stress, som også kan afføde søvnproblemer, koncentrationsbesvær og andre traumelignende symptomer.

Center for integration vil stå for psykologisk screening, der har til formål at identificere unge, der enten har udviklet eller er i risiko for at udvikle psykiske vanskeligheder, eller som har særlige behov. Screeningen foretages inden for de første tre måneder og skaber sammen med pædagogiske observationer grundlaget for, at vi i samarbejde med den unge og med den unges rådgiver får opstillet de rette mål for den pædagogiske og eventuelt behandlingsmæssige indsats. Udover denne screening har de unge også mulighed for en terapisession eller en søvnbehandling pr. md. ved behov.

Botræning og selvstændighed

Alle unge skal tage ansvar for deres eget liv, og det pædagogiske personale er hverken chauffører, kokke eller rengøringsfolk. Vi hjælper – men vi passer på ikke at gøre tingene for de unge.

De unge skal tage del i ugentlige husmøder, hvor de selv skal planlægge indkøb, madlavning, rengøring m.v. sammen med de andre unge.

Vi placerer vores bofællesskaber, så der er gode muligheder for, at de unge selv kan transportere sig til skole samt kultur- og fritidsaktiviteter – enten på cykel eller med offentlig transport.

Individuelt tilpasset støtte og vejledning
Det pædagogiske personale vejleder og støtter de unge og møder dem der, hvor de er. Nogle unge er meget selvstændige og skal ikke have så meget hjælp. De bliver hurtigt klar til at komme i egen bolig. Andre har brug for rigtig meget støtte og har brug for lidt mere tid, før de er klar til en selvstændig bolig.

Hvis de unge eksempelvis ankommer lige før det 18. år og har brug for at blive i bofællesskabet lidt endnu, kan de blive lejere af eget værelse i bofællesskabet og således fortsat profitere af det pædagogiske miljø.

Mulighed for træningsbolig
De unge kan enten flytte ud i Trancits træningsboliger eller direkte ud i egne boliger. Det vil bero på konkret vurdering i den enkelte sag. Hvis der fx er lang ventetid på en egnet bolig, og de unge har brug for et skift til en mere selvstændig tilværelse, kan en træningsbolig være det rette. Det kan også være unge, der oplever mistrivsel i bofællesskabet men mangler parathed til det selvstændige liv, som vil kunne profitere af en periode i træningsbolig.

I træningsboligen er den pædagogiske støtte mere massiv end et typisk efterværn i egen bolig. Her prøver den unge en højere grad af selvstændighed – men dog i en ramme, som stadig har en vis voksenstyring.

Ansvar
I Trancits bofællesskaber lærer de unge om kost, ernæring, indkøb og planlægning af økonomi. De unge lærer også om hygiejne og indeklima og om at spare på lys, vand og varme.

  • Vi vil se de unge tage ansvar
  • Vi ser det som vores overordnede ansvar at støtte de unge i at skabe sig et selvstændigt liv for meget få økonomiske midler
  • Vi ser det også som vores ansvar at sikre, at de unge lærer deres nye land, deres nye kommune og deres nye by at kende
  • Vi sørger for, at de unge bliver bevidste om, hvor de kan hente hjælp, råd og vejledning. Det kan være viden om, hvor man finder gratis juridisk rådgivning i forbindelse med deres kontakt med Udlændingestyrelsen eller kontakten til frivilligorganisationer og unge-netværk. Og det kan være viden om, hvor der er værkstedsfaciliteter og kreative rum, som kan benyttes frit.