Alle har ret til et hjem og vi tror på at hjemløshed kan afskaffes med den rette støtte

“Danmark uden Hjemløshed”

En styrket implementering af Housing First

Med vores Housing First indsats ønsker vi aktivt at bidrage til at hjemløsheden i Danmark begrænses og at den langvarige hjemløshed afskaffes.

Vi tror på, at alle mennesker ønsker og drømmer om et hjem og at langt de fleste kan bo selv, med den rette og passende støtte. Boligen er roden til alt godt. Er boligsituationen først stabiliseret vil dette i langt de fleste tilfælde betyde, at der frigives energi og overskud til at arbejde med sin økonomi, generelle sundhed, evt. opstart og fastholdelse af behandling, venner og netværk og en orientering mod de muligheder der er for enten uddannelse eller beskæftigelse.

Trancit hjælper med at styrke implementeringen af Housing First i kommunerne

Vil tilbyder hjælp til at implementere og drive en styrket Housing First tilgang og kan hjælpe med alle steps i indsatsen.

Et realistisk forløb, hvor I vil være velforberedte og er i gang med den borgerrettede Housing First indsats indenfor 2-3 måneder, kan se således ud:

Vi kan indkøbes til både at guide jer sikkert igennem hele processen, til at udføre de steps I måske mangler, til en sidemandsoplæring det første år eller udelukkende til opkvalificering i metoderne.

Ønsker I indsatsen som en Social Investering, evt. i samarbejde med en investeringsfond, kan vi også være behjælpelig med at udfærdige en ansøgning til en investeringsfond.

Hvad er Housing First?

Housing First er en tilgang, som anvendes på hjemløseområdet i flere lande med gode resultater. I Danmark er implementeringen i fuld gang, og tilgangen anvendes til at skaffe borgere som befinder sig i hjemløshed en bolig i kombination med social støtte.

Housing First bygger på forskning, der viser, at langt de fleste borgere – også dem med komplekse psykiske vanskeligheder – er i stand til at bo i egen bolig, hvis de tilbydes den rette støtte.

Derfor stiller tilgangen heller ikke krav om, at borger først skal ”kvalificeres” som ”boligparat” forud for tildeling af en bolig. Boligen udgør derimod en basal menneskeret, og danner fundament for skadesreducering, udvikling og recovery.

Tilgangen kræver et godt samarbejde på tværs af sektorer og forvaltningsområder, f.eks. social-, bolig- og beskæftigelsesområdet, hvilket kræver prioritering at tværfagligt samarbejde og helhedsorienterede løsninger.

Bostøttemetoderne som vi tilbyder i vores Housing First indsats er CTI og ICM. Fælles for metoderne er, at de er evidensbaserede, fleksible, helhedsorienterede og tager udgangspunkt i borgerens drømme, ønsker og håb for fremtiden. Begge specialiserede bostøttemetoder er udgående og arbejder primært i borgerens eget hjem eller der hvor borgeren opholder sig. Støtten er praktisk og socialt orienteret og sikrer en sammenhængende og samarbejdende indsats for den enkelte borger.

Gevinster ved implementering af én styrket Housing First indsats

Hjemløsheden begrænses i jeres kommune ved en styrket implementering af Housing First.

Det vil føre til både menneskelige og økonomiske gevinster – særligt hvis man styrker fokus på datainformeret praksis.

Helt centralt kan nævnes:

  • Styrket borgerinddragelse

  • Helhedsorienterede og koordinerede løsninger til borgerne

  • Skadesreducering

  • Bekæmpelse og forebyggelse af hjemløshed

  • Recovery og udvikling – fokus på at understøtte borgerens selvstændige potentiale

  • Øget metodefidelitet og sikring af effektfulde sociale indsatser

  • Afkortning af ”vejen til egen bolig”, vi finder boligen til borgeren indenfor 3 måneder

  • Reduktion af udgifter til forsorgshjem, herberger og evt. midlertidige botilbud

  • Kompetenceløft til medarbejderne

  • Systematisk dataindsamling

Målgruppen

Kommuner som ønsker hjælp til at implementere en styrket Housing First indsats.

TRANCIT | Adelgade 106 | 8660 Skanderborg | mail@trancit.dk | Tlf: 25 94 94 54 | Copyright © 2023 Trancit. All rights reserved.