Indsatser

Familiebehandling § 52, stk. 3 nr. 2, 3, 6, 9 og § 11

Ud fra en helhedsorienteret tilgang yder vi støtte til kommuner i komplekse familiesager. Vi har erfaring med en bred vifte af diagnoser og psykosociale problemstillinger som f.eks. angst, skolevægring, autisme, ADHD, traumer m.m.

Vi er et team af familiebehandlere, der alle lægger vægt på at have en anerkendende og validerende tilgang. Vi gør os umage for at levere et professionelt familiearbejde i samarbejde med alle involverede parter.

Vores tilgang til familierne er ressourcefokuseret og vi tror på, at mennesker gør deres bedste – også i forældrerollen. Med fokus på helheden afdækker vi ressourcer såvel som udfordringer samtidig med, at vi arbejder med at styrke familiens eksisterende ressourcer. Sammen med familien søger vi at skabe bevidsthed om uhensigtsmæssige handlemønstre og vi støtter dem på vejen mod et mere udviklende og hensigtsmæssigt samspil. Vi arbejder både med familien som helhed samt med forældre og børn hver for sig.

Vi tilbyder bl.a.:

 • familiebehandlingsforløb med rådgivning og vejledning
 • observationsforløb med fokus på afklaring af støttebehov og forældrekompetencer
  • bidrag til § 50 undersøgelser
 • praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
 • terapeutiske forløb
 • samværsopgaver
 • akutte indsatser

Intensivt familieforløb – en vej til indsigt og afklaring

Har I som kommune familiesager, hvor:

 • der er behov for en akut indsats
 • rammerne i jeres interne tilbud udfordres
 • der er stor usikkerhed omkring hvilke tiltag, der vil være i barnets tarv
 • det kan være vanskeligt at få skabt et fyldestgørende overblik
 • det som myndighed kan være svært at føle sig klædt på til at træffe de rigtige beslutninger
 • der i en periode er behov for en særlig intensiv indsats, inden sagen igen overdrages til jer

Det kan også dreje sig om sager, hvor bekymringsniveauet er højt samtidig med, at kendskabet til familien af den ene eller anden grund er lavt.

Vi tilbyder

Et særligt tilrettelagt forløb målrettet de familier, hvor der er tvivl om hvilke tiltag, der på sigt sikrer barnets tarv og dermed er den bedste løsning for familien. Vi arbejder intensivt med at skabe nogle rammer og mønstre i familien, der kan danne grundlag for at forhindre en eventuel anbringelse af barnet.

Vi klæder myndighed på til at tage stilling til, hvad der på længere sigt vil være det bedste for barnet. Gennem vores intensive og afgrænsede indsats skaber vi et gennemarbejdet overblik over en families ressourcer, udfordringer, behov m.m.

Struktur og praktiske rammer omkring familieforløbet:

Hele forløbet strækker sig over 18 uger. Forløbet er inddelt i 3 faser af 6 uger. Timetallet er som udgangspunkt 10 timer pr. uge og nedjusteres på baggrund af individuelle vurderinger i afsluttende fase.

Familieforløbet indeholder:

 • fase 1 –> Afdækning og overblik
 • fase 2 –> Ny struktur og nye mønstre
 • fase 3 –> Implementering og udvikling

Forløbet har til formål at:

 • sikre en målrettet og helhedsorienteret indsats omkring børn i sårbare familier
 • yde akut støtte til familier herunder kompenserende støtte ved behov
 • skabe et overblik samt afdække familiens ressourcer, udfordringer og behov
 • bidrage til at afdække forældrekompetencer
 • klæde myndighed på til at tage beslutninger, som er til gavn for barnet og familien på længere sigt

Vores faglige fundament

Vi er et team af familiebehandlere, der alle har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til de familier, vi arbejder med. Empowerment tankegangen er en vigtig del af vores faglige fundament, hvilket vil sige, at vi går vejen sammen med familierne. Vi støtter dem i at opdage gemte/glemte ressourcer, i at udvikle nye måder at være sammen på og i at skabe nye rammer for en dagligdag.

Vores indsats er helhedsorienteret. Vi ser familien som en helhed og vi sætter ind dér, hvor der er behov for det. Vi observerer for at skabe overblik og indsigt og vi kompenserer, når der er behov for det. Vi samarbejder med relevante parter og vægter borgerinddragelse højt med henblik på at sikre mening for de enkelte familier. Det er vigtigt for os, at familierne er trygge ved vores rolle. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed både overfor familien og myndighed.

Forebyggende familiesamtaler § 11, stk. 3

Formål

Vores forebyggende familiesamtaler har til formål at forhindre, at udfordringer i familien forværres. Målgruppen for samtalerne er familier, hvor det vurderes, at en tidlig indsats kan bremse begyndende vanskeligheder og forebygge en negativ udvikling.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder både samtaler med børn, unge og forældre samt med hele familien.

I samtalerne støtter vi børn og unge i at sætte ord på deres tanker og bekymringer samt beskrive håb og ønsker for fremtiden. Vi vejleder forældre omkring forældrerollen samt børns behov. Vi skaber et rum, hvor de har mulighed for at dele tanker om deres forældreskab og reflektere over egne styrker og udfordringer.

Vi møder familierne

Med nærvær og ydmyghed og mener ikke, at meningsfulde samtaler kan manualiseres. Dog læner vi os op af forskellige metoder i samarbejdet med familierne, f.eks. Signs of Safety (SoS), herunder konkrete værktøjer såsom De Tre Huse og skalaspørgsmål. SoS har rødder i den løsningsfokuserede, korttidsterapeutiske tilgang, der handler om at styrke, bevidstgøre og bygge videre på det, der allerede virker.

Familiesamtalerne varetages af vores erfarne familiebehandlere, der med en ressourceorienteret tilgang guider familien hen mod ønskede forandringer.

Fokus i samtalerne kan være

 • et ønske om trivselsmæssig forandring
 • et ønske om forandring i samspillet mellem forældre og barn
 • at sætte ord på følelser og behov
 • at opnå større forståelse for forældrerollen
 • at opnå dybere indsigt i barnets følelser,  adfærd og behov
 • nye mønstre og handlemuligheder
 • bekymringer, ønsker og håb
 • at blive bevidst om egne ressourcer

Vi udarbejder et statusnotat ved afslutningen af forløbet.

Alle vores behandlere modtager løbende supervision.

Støtte- og kontaktperson § 85

Vi har et stort korps af medarbejdere, der matcher det særlige behov i den enkelte sag.

Vores arbejde er relationsorienteret og vi tror på, at det er i relationen, mennesker vokser og udvikler sig. Derfor lægger vi altid vægt på at finde et godt match mellem barnet, den unge og støtte- og kontaktpersonen.

Vi har stor erfaring med problematikker som angst og skolevægring og tilbyder i denne forbindelse særligt tilrettelagte forløb, der støtter både børn, unge og forældre.

Efterværn

Vi tilbyder efterværn til unge over 18 år, der har behov for særlig støtte til en stabil overgang hen imod en selvstændig voksentilværelse. Vi støtter den unge i hverdagens praktiske gøremål, beslutninger og handlinger.

Vi har fokus på:

 • den unges livssituation
 • udviklingspotentialer
 • ADL-træning
 • uddannelse og beskæftigelse

Der er mulighed for træningsbolig.

Støtte- og kontaktperson § 54

Vi tilbyder støtte til forældre med anbragte børn. Her arbejder vi med de særlige udfordringer, der har været årsag til anbringelsen af barnet eller den unge. Forløbet kan sikre samarbejde og sammenhæng samt understøtte samvær og en eventuel hjemgivelse.

Sandplay

Vi tilbyder sandplay forløb til både børn, unge og voksne. I sandplay skabes der rum til at lindre og hele følelsesmæssige sår, hvilket giver plads til at genskabe og udvikle psykisk balance. sandplay kan hjælpe børn, unge og voksne til at lære sig selv bedre at kende samt til at opdage gemte og glemte ressourcer.

For yderligere information kontakt sandplaybehandler Cathrine Andersen Nørredam på tlf.: 25 94 44 98 eller på mail catand@trancit.dk.