Indsatser

Familiebehandling § 52, stk. 3 nr. 2, 3, 6, 9 og § 11

Ud fra en helhedsorienteret tilgang yder vi støtte til kommuner i komplekse familiesager. Vi har erfaring med en bred vifte af diagnoser og psykosociale problemstillinger som f.eks. angst, skolevægring, autisme, ADHD, traumer m.m.

Vi er et team af familiebehandlere, der alle lægger vægt på at have en anerkendende og støttende tilgang. Vi gør os umage for at levere et professionelt familiearbejde i samarbejde med alle involverede parter.

Vi møder vores familier med en ressourcefokuseret tilgang også når vi er i forældrerollen. Familiebehandlingen tager afsæt i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi afdækker familiens ressourcer og problemer.

Familiens eksisterende ressourcer styrkes og vi hjælper familien ud af gamle uhensigtsmæssige handlemønstre hen imod mere hensigtsmæssige og udviklende relationer. Vi arbejder med familien som helhed samt børn, unge og forældre hver for sig.

Vi tilbyder bl.a.:

 • familiebehandlingsforløb med rådgivning og vejledning
 • observationsforløb med fokus på afklaring af støttebehov og forældrekompetencer
 • praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
 • terapeutiske forløb
 • akutte indsatser

Intensivt familieforløb – en vej til indsigt og afklaring

Har I som kommune familiesager, hvor:

 • der er behov for en akut indsats
 • rammerne i jeres interne tilbud udfordres
 • der er stor usikkerhed omkring hvilke tiltag, der vil være i barnets tarv
 • det kan være vanskeligt at få skabt et fyldestgørende overblik
 • det som myndighed kan være svært at føle sig klædt på til at træffe de rigtige beslutninger
 • der i en periode er behov for en særlig intensiv indsats, inden sagen igen overdrages til jer

Det kan også dreje sig om sager, hvor bekymringsniveauet er højt samtidig med, at kendskabet til familien af den ene eller anden grund er lavt.

Vi tilbyder

Et særligt tilrettelagt forløb målrettet de familier, hvor der er tvivl om hvilke tiltag, der på sigt sikrer barnets tarv og dermed er den bedste løsning for familien. Vi arbejder intensivt med at skabe nogle rammer og mønstre i familien, der kan danne grundlag for at forhindre en eventuel anbringelse af barnet.

Vi klæder myndighed på til at tage stilling til, hvad der på længere sigt vil være det bedste for barnet. Gennem vores intensive og afgrænsede indsats skaber vi et gennemarbejdet overblik over en families ressourcer, udfordringer, behov m.m.

Struktur og praktiske rammer omkring familieforløbet:

Hele forløbet strækker sig over 18 uger. Forløbet er inddelt i 3 faser af 6 uger. Timetallet er som udgangspunkt 10 timer pr. uge og nedjusteres på baggrund af individuelle vurderinger i afsluttende fase.

Familieforløbet indeholder:

 • fase 1 –> Afdækning og overblik
 • fase 2 –> Ny struktur og nye mønstre
 • fase 3 –> Implementering og udvikling

Forløbet har til formål at:

 • sikre en målrettet og helhedsorienteret indsats omkring børn i sårbare familier
 • yde akut støtte til familier herunder kompenserende støtte ved behov
 • skabe et overblik samt afdække familiens ressourcer, udfordringer og behov
 • bidrage til at afdække forældrekompetencer
 • klæde myndighed på til at tage beslutninger, som er til gavn for barnet og familien på længere sigt

Vores faglige fundament

Vi er et team af familiebehandlere, der alle har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til de familier, vi arbejder med. Empowerment tankegangen er en vigtig del af vores faglige fundament, hvilket vil sige, at vi går vejen sammen med familierne. Vi støtter dem i at opdage gemte/glemte ressourcer, i at udvikle nye måder at være sammen på og i at skabe nye rammer for en dagligdag.

Vores indsats er helhedsorienteret. Vi ser familien som en helhed og vi sætter ind dér, hvor der er behov for det. Vi observerer for at skabe overblik og indsigt og vi kompenserer, når der er behov for det. Vi samarbejder med relevante parter og vægter borgerinddragelse højt med henblik på at sikre mening for de enkelte familier. Det er vigtigt for os, at familierne er trygge ved vores rolle. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed både overfor familien og myndighed.

Observationsforløb

Vi tilbyder observationsforløb, f.eks. i forbindelse med:

 • afklaring af støttebehov og fremtidig indsats
 • forældrekompetenceundersøgelser
 • 50 undersøgelser

Akutte indsatser

Vi tilbyder en her-og-nu indsats, mens der afventes en undersøgelse eller afklaring fra kommunen omkring fremtidige tiltag.

Når det drejer sig om unge, er der mulighed for, at indsatsen kan foregå i vores kollegie eller én af vores træningsboliger.

Samværsopgaver

Vi tilbyder fagligt kvalificeret personale til at indgå som støtte, hvor der er truffet afgørelse om støttet eller overvåget samvær. Vi støtter barnet, den unge og familien under samværet og udarbejder skriftlige pædagogiske observationer.

Samværet kan foregå på anbringelsesstedet, i plejefamilien eller andetsteds.

Støtte- og kontaktperson

Vi har et stort korps af medarbejdere, der matcher det særlige behov i den enkelte sag.

Vores arbejde er relationsorienteret og vi tror på, at det er i relationen, mennesker vokser og udvikler sig. Derfor lægger vi altid vægt på at finde et godt match mellem barnet, den unge og støtte- og kontaktpersonen.

Vi har stor erfaring med problematikker som angst og skolevægring og tilbyder i denne forbindelse særligt tilrettelagte forløb, der støtter både børn, unge og forældre.

Efterværn

Vi tilbyder efterværn til unge over 18 år, der har behov for særlig støtte til en stabil overgang hen imod en selvstændig voksentilværelse. Vi støtter den unge i hverdagens praktiske gøremål, beslutninger og handlinger.

Vi har fokus på:

 • den unges livssituation
 • udviklingspotentialer
 • ADL-træning
 • uddannelse og beskæftigelse

Der er mulighed for træningsbolig.

Støtteperson § 54

Vi tilbyder støtte til forældre med anbragte børn. Her arbejder vi med de særlige udfordringer, der har været årsag til anbringelsen af barnet eller den unge. Forløbet kan sikre samarbejde og sammenhæng samt understøtte samvær og en eventuel hjemgivelse.

Sandplay

Vi tilbyder Sandplay forløb til både børn, unge og voksne. I Sandplay skabes der rum til at lindre og hele følelsesmæssige sår, hvilket giver plads til at genskabe og udvikle psykisk balance. Sandplay kan hjælpe børn, unge og voksne til at lære sig selv bedre at kende samt til at opdage gemte og glemte ressourcer.

For yderligere information kontakt Sandplay konsulent Cathrine Andersen Nørredam på tlf.: 25 94 44 98 eller på mail catand@trancit.dk.