Familiebehandling

Familiebehandling § 52, stk. 3 nr. 2, 3, 6, 9 og § 11

Ud fra en helhedsorienteret tilgang yder vi støtte til kommuner i komplekse familiesager. Vi har erfaring med en bred vifte af diagnoser og psykosociale problemstillinger som f.eks. angst, skolevægring, autisme, ADHD, traumer m.m.

Vi er et team af familiebehandlere, der alle lægger vægt på at have en anerkendende og validerende tilgang. Vi gør os umage for at levere et professionelt familiearbejde i samarbejde med alle involverede parter.

Vores tilgang til familierne er ressourcefokuseret og vi tror på, at mennesker gør deres bedste – også i forældrerollen. Med fokus på helheden afdækker vi ressourcer såvel som udfordringer samtidig med, at vi arbejder med at styrke familiens eksisterende ressourcer. Sammen med familien søger vi at skabe bevidsthed om uhensigtsmæssige handlemønstre og vi støtter dem på vejen mod et mere udviklende og hensigtsmæssigt samspil. Vi arbejder både med familien som helhed samt med forældre og børn hver for sig.

Vi tilbyder bl.a.:

 • familiebehandlingsforløb med rådgivning og vejledning
 • observationsforløb med fokus på afklaring af støttebehov og forældrekompetencer
  • bidrag til § 50 undersøgelser
 • praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
 • terapeutiske forløb
 • samværsopgaver
 • akutte indsatser

Intensivt familieforløb – en vej til indsigt og afklaring

Har I som kommune familiesager, hvor:

 • der er behov for en akut indsats
 • rammerne i jeres interne tilbud udfordres
 • der er stor usikkerhed omkring hvilke tiltag, der vil være i barnets tarv
 • det kan være vanskeligt at få skabt et fyldestgørende overblik
 • det som myndighed kan være svært at føle sig klædt på til at træffe de rigtige beslutninger
 • der i en periode er behov for en særlig intensiv indsats, inden sagen igen overdrages til jer

Det kan også dreje sig om sager, hvor bekymringsniveauet er højt samtidig med, at kendskabet til familien af den ene eller anden grund er lavt.

Vi tilbyder

Et særligt tilrettelagt forløb målrettet de familier, hvor der er tvivl om hvilke tiltag, der på sigt sikrer barnets tarv og dermed er den bedste løsning for familien. Vi arbejder intensivt med at skabe nogle rammer og mønstre i familien, der kan danne grundlag for at forhindre en eventuel anbringelse af barnet.

Vi klæder myndighed på til at tage stilling til, hvad der på længere sigt vil være det bedste for barnet. Gennem vores intensive og afgrænsede indsats skaber vi et gennemarbejdet overblik over en families ressourcer, udfordringer, behov m.m.

Struktur og praktiske rammer omkring familieforløbet:

Hele forløbet strækker sig over 18 uger. Forløbet er inddelt i 3 faser af 6 uger. Timetallet er som udgangspunkt 10 timer pr. uge og nedjusteres på baggrund af individuelle vurderinger i afsluttende fase.

Familieforløbet indeholder:

 • fase 1 –> Afdækning og overblik
 • fase 2 –> Ny struktur og nye mønstre
 • fase 3 –> Implementering og udvikling

Forløbet har til formål at:

 • sikre en målrettet og helhedsorienteret indsats omkring børn i sårbare familier
 • yde akut støtte til familier herunder kompenserende støtte ved behov
 • skabe et overblik samt afdække familiens ressourcer, udfordringer og behov
 • bidrage til at afdække forældrekompetencer
 • klæde myndighed på til at tage beslutninger, som er til gavn for barnet og familien på længere sigt

Vores faglige fundament

Vi er et team af familiebehandlere, der alle har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til de familier, vi arbejder med. Empowerment tankegangen er en vigtig del af vores faglige fundament, hvilket vil sige, at vi går vejen sammen med familierne. Vi støtter dem i at opdage gemte/glemte ressourcer, i at udvikle nye måder at være sammen på og i at skabe nye rammer for en dagligdag.

Vores indsats er helhedsorienteret. Vi ser familien som en helhed og vi sætter ind dér, hvor der er behov for det. Vi observerer for at skabe overblik og indsigt og vi kompenserer, når der er behov for det. Vi samarbejder med relevante parter og vægter borgerinddragelse højt med henblik på at sikre mening for de enkelte familier. Det er vigtigt for os, at familierne er trygge ved vores rolle. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed både overfor familien og myndighed.

Sandplay

Vi tilbyder sandplay forløb til både børn, unge og voksne. I sandplay skabes der rum til at lindre og hele følelsesmæssige sår, hvilket giver plads til at genskabe og udvikle psykisk balance. Sandplay kan hjælpe børn, unge og voksne til at lære sig selv bedre at kende samt til at opdage gemte og glemte ressourcer.

For yderligere information kontakt sandplaybehandler Cathrine Andersen Nørredam på tlf.: 25 94 44 98 eller på mail catand@trancit.dk.