Next step

Next step

Med Trancits Next Step-indsats støttes den unge i overgangen fra ung til voksen. Unge borgere flyttes fra eksempelvis institutionspladser til en Trancit træningsbolig, og der sikres væsentlig udgiftsreduktion samt flow i kommunens borgersager.

Oversigt – Next Step-pakken:

– Hjemtagelse til egen bolig, og håndtering af alt det praktiske hermed
– Et fritids- eller fuldtidsjob skræddersyet til den unge, i samarbejde med A2B
– Én individuelt matchet kontaktperson med kompetencer indenfor forældresamarbejde
– Skræddersyede indsatser som tilpasses den unge, og sikrer en kontinuerlig proces
– Fokus på inklusion, kompetenceudvikling og selvstændighed
– Kortlægning af den unges adskillelses-mønster ved Naldalhus.

Egen bolig

– Trancit fremskaffer en passende træningsbolig til den unge.
– Indskrivning i en boligforening fra dag ét, så den unge hurtigst muligt finder egen bolig.
– Træningsboligen leveres fuldt møbleret, og Trancit står for alt det praktiske i forbindelse med flytningen.
– Alle udgifter til forsikringer, internet/tv er indeholdt i prisen.
– Udgifter til depositum samt husleje afholdes af Myndighed.

Uddannelse og job

I Trancit er der skarpt fokus på den unges styrker og ressourcer. I samarbejde med A2B, afdækkes den unges ønsker og muligheder for at starte i uddannelse eller uddannelses-rettet beskæftigelse. Der arbejdes målrettet med den unges motivation og kompetencer, og der sikres dermed fastholdelse i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet.

Familiesamarbejde

Trancit har fokus på den unges familiemæssige fundament. Vi starter med at lave en udredning af den unges tilknytningsmønstre, for derigennem at kunne støtte den unge til at få en så god adskillelse som muligt fra den biologiske familie. Vi inddrager familien som en vigtig brik i den unges overgang fra ung til voksen.
Såfremt det viser sig at være behov for mere intensiv behandling i adskillelsesprocessen, kan der tilbydes familiebehandling.

Netværk

Vi har også fokus på den unges forskellige netværk som en vigtig brik. Vi starter med at lave en netværks-afdækning og arbejder herudfra med den unge. Der kan f.eks. her mobiliseres ressourcer i netværket, eller der kan arbejdes med adskillelse fra belastende / ressourcekrævende personer. Derudover arbejdes der målrettet på at opsøge netværk i dét lokalsamfund hvor den unge lever. Det sker igennem introduktion af kontaktperson til offentlige arrangementer og igennem foreninger, f.eks. sportsklubber.

Et robust kontaktperson-system

– Alle kontaktpersoner arbejder i tværfaglige, faste teams, med supervision fra Naldalhus.
– Den unge tilknyttes én primær kontaktperson, som står for den daglige kontakt. Kontaktpersonen arbejder ud fra konkrete tjeklister i forhold til alt det praktiske såsom PBS-tilmeldinger, jobcentertilknytning og oprettelse af NEM-ID.
– Den specifikke socialpædagogiske indsats aftales individuelt.

Sundhedstjek

– Ved opstart udføres altid sundhedstjek af den konkrete borger hos egen læge, således at alle helbredsmæssige forhold er afdækkede.
– Sundhed og helbredsforhold dokumenteres løbende i Trancits dokumentationssystem, samt i status til myndighed.

Metoder og dokumentation

– Helhedsorienteret tilgang i forhold til at skabe et trygt fundament for den unge, både i forhold til udfordringer ved struktur, helbred, arbejde/uddannelse samt følelsesmæssigt.
– Alle mål og delmål fastsættes ud fra SMART-modellen, så det sikres, at alle mål er realistiske og attraktive, og at alle måls succes kan måles og dokumenteres.
– Trancit benytter KOME-metoden til den daglige dokumentation, for at sikre, at dokumentationen er fyldestgørende, struktureret og dækkende for hvert enkelt delmål.

Det gode samarbejde

Der afleveres statusudtalelser som minimum hver tredje måned, og afholdes opfølgningsmøder med myndigheden efter behov.
– Alle mål og delmål fastlægges i et samarbejde mellem den unge, myndigheden og Trancit.
– Inden forløbets afslutning aftales det, hvorvidt borgeren, såfremt der fortsat er et støttebehov, skal overgå til ordinær støtte ved Trancit, eller om der kan visiteres til anden/kommunal aktør.